top of page

MOKYMŲ PROGRAMOS

Kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams

Anchor 1
6.png

MOKYTOJAMS

16 akad. val.

Programos tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su streso samprata, jo įtaka asmens fiziologinei ir psichologinei būsenai bei valdymo galimybėmis.

 

Programos uždaviniai:

 • Pristatyti streso sampratos pagrindinius aspektus: apibrėžimą, stadijas, požiūrius ir mitus.

 • Aptarti galimas fiziologines, psichologines, socialines reakcijas į stresą.

 • Supažindinti su galimomis streso pasekmėmis asmens fizinei ir psichinei sveikatai.

 • Supažinti ir išbandyti praktiškai streso įveikos metodus, aptariant jų naudą tiek fizinei, tiek emocinei sveikatai.

 

BENDRAVIMO IŠŠŪKIAI su asmenimis, turinč

MOKYTOJAMS

8 akad. val.

Programos tikslas – supažindinti su smurto samprata, formomis ir reagavimo alogritmu udymo įstaigoje, įtariant galimą smurtą vaiko atžvilgiu artimoje aplinkoje.

 

Programos uždaviniai:

 • Supažindinti programos dalyvius su smurto samprata ir smurto formomis bei jų atpažinimo požymiais vaikų atžvilgiu artimoje aplinkoje.

 • Susipažinti su įstatymine baze, reglamentuojančią vaikų apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje.

 • Aptarti ugdymo įstaigos darbuotojo/darbuotojų veiksmus, įtariant galimą smurtą vaiko atžvilgiu.

 • Pateikti bendravimo, bendradarbiavimo būdus su šeima, kurioje vyrauja smurtinė atmosfera.

 • Aptarti prevencines priemones ugdymo įstaigoje, apsaugančias vaikus nuo smurto ir/ar mažinančias smurto poveikį vaiko asmenybei.

 • Suteikti žinių, kaip reaguoti į įtariamą smurtą vaiko atžvilgiu artimoje aplinkoje vykstant nuotoliniui ugdymui.

8.png

MOKYTOJAMS

8 akad. val.

Programos tikslas – supažindinti programos dalyvius su vaikų agresyvaus elgesio priežastimis, išraiška ir pozityvios disciplinos, konfliktų valdymo, problemų sprendimo būdais.

 

Programos uždaviniai:

 • Pristatyti vaikų agresyvaus, iššaukiančio, neprisitaikančio elgesio priežastis, motyvus bei išraišką.

 • Supažindinti su konflikto valdymo būdais ir jų taikymu ugdymo procese.

 • Išmokti spręsti iškilusias problemas bendradarbiaujant su vaiku ir jo įstatyminiais atstovais.

 • Susipažinti su jausmų atpažinimo ir valdymo būdais, pozityvia disciplina.

 • Taikyti teigiamo padrąsinimo, tinkamo elgesio pastiprinimo metodus, siekiant sumažinti agresyvų elgesį.

7.png

MOKYTOJAMS

24 akad. val.

Programos tikslas – supažindinti programos dalyvius su prekybomis žmonėmis, smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigose, detaliai apžvelgiant šių reiškinių sampratas, formas, reagavimo būdus ir pagalbos galimybes aukoms.

 

Programos uždaviniai:

 • Pristatyti prekybos žmonėmis sampratą, formas ir situaciją Lietuvoje, pasaulyje.

 • Aptarti ugdymo įstaigos darbuotojų veiksmus, identifikavus prekybos žmonėmis atvejį/atvejus.

 • Pristatyti bendravimo ypatumus su potencialiomis prekybos žmonėmis aukomis.

 • Pateikti institucijų sąrašą, kurios galėtų suteikti pagalbą, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

 • Aptarti rizikos veiksnių identifikavimą ir efektyvios pagalbos užtikrinimą aukoms.

 • Pristatyti darbo ypatumus su auka ir jos artimaisiais.

 • Aptarti problemas ir iššūkius, vykdant prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių prevenciją ugdymo įstaigose.                                    

5.png

MOKYTOJAMS

16 akad. val.

Programos tikslas – supažindinti ugdymo įstaigų bendruomenių narius su krizės bei traumos sąvokomis, jų vystymosi fazėmis, reagavimą į krizinius atvejus vaiko gyvenime, pagalbos jam suteikimą.

Programos uždaviniai:

 • Supažindinti programos dalyvius su krizės, traumos sąvokomis, aptariant dažniausiai pasitaikančias vaikų, paauglių gyvenime, jų vystymosi fazėmis, fiziniais, psichologiniais ir socialiniais krizių požymiais bei įtaka asmenybės formavimuisi.

 • Susipažinti su suicidinio elgesio samprata, rizikos veiksniais ir pagalbos galimybėmis.

 • Pristatyti reagavimo į krizinius atvejus būdus ugdymo įstaigoje bei pagalbos galimybes ugdytiniams.

 • Susipažinti su įstatymine baze, susijusia su reagavimu į krizinius atvejus ugdymo įstaigoje ir reagavimo algoritmą.

 • Aptarti reagavimo būdus į krizinius atvejus vykstant nuotoliniam ugdymui.

 • Numatyti galimus postvencijos ir prevencijos metodus krizių ir trauminių įvykių atveju.

Kurybiskos2.png

MOKYTOJAMS

8 akad. val.

1. Dalyviai susipažins su Bruno Munari ir Alberto Manzi metodologijų principais;

2. Praktiškai išbandys metodologijų principus, atlikdami konkrečias veiklas;

3. Susipažins su „skaitmenine ateljė“;

4. Aptars galimybes pritaikyti metodologijų principus pamokose integruojant STEAM dalykus;

5. Dalyvaus konkrečiose veiklose, kuriose bus įtraukiamos išmanieji telefonai, mobiliosios programėlės.

bottom of page