top of page

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

6.png

App Your School

2016 - 2018 m.

Šio projekto tikslas – skatinti skaitmeninių gebėjimų ugdymą mokyklose pasitelkiant inovatyvias IKT praktikas.

Projektas siekia perkelti mokinių naudojamas medijas į mokyklų mokymosi programas. Projekto tikslas yra įgyvendinti naujas metodologijas, kurios skatintų dialogą tarp mokinių, mokyklų ir visuomenės.

Projekte siekiama sukurti „skaitmeninę ateljė“, kuri skatintų mokinius naudoti IKT asmeninei ir visuomenės naudai. „Skaitmeninė ateljė“ yra laboratorija, kurioje mokytojas pasiūlo IKT veiklas, pasitelkdamas Alberto Manzi ir Bruno Munari metodologijas. 

5.png

ENABLE - Verslininkystė socialiai pažeidžiamoms grupėms

2018 - 2020 m.

Tikslas - tobulinti pažeidžiamų visuomenės grupių (moterų, jaunimo, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų ir migrantų) verslininkystės įgūdžius.

Projekte numatyti 5 partnerių susitikimai, kuriuose buvo aptariamos skirtingų pažeidžiamų visuomenės grupių verslininkystės galimybės, dalinamasi gerosios patirties pavyzdžiais, darbo metodais, praktiniais įgūdžiais. Pirmiausia bus tobulinami suaugusiųjų švietėjų, mokymų vadovų įgūdžiai, kuriuos jie vėliau galėtų perduoti besimokantiesiems ir paskatinti jų verslumą.

llp_logo.png

AUTO - Naujos mokymosi galimybės autistams

2013 - 2015 m.

Projektas skirtas žmonėms, turintiems autizmo spektro sutrikimų (ASD), t.y. suaugusieji ir jauni suaugusieji, kurie pereina iš vidurinės mokyklos (arba specialiosios mokyklos), siekiantys padidinti įsidarbinimo lygį. Projekto tikslas buvo įgyvendinamas per jų įgūdžių (gebėjimas inicijuoti, darbinė atmintis, gebėjimas planuoti, kontroliuoti užduotis, medžiagos organizavimas) ir elgesio (gebėjimas kontroliuoti emocijas, gebėjimas sukaupti dėmesį, gebėjimas prisitaikyti ir būti lanksčiam) tobulinimą.

llp_logo.png

Rožinis autizmas

2011 - 2013 m. 

Projekto tikslas – prisidėti prie socialiai pažeidžiamos grupės, t. y. jaunų moterų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASD), socialinės įtraukties, suteikiant šioms moterims žinių ir galimybę įgyti savarankiško gyvenimo bei socialinės sąveikos įgūdžių, kad būtų pagerinta šių moterų gyvenimo kokybė. 

llp_logo.png

Talent 4

2011 - 2013 m. 

„Talent 4... Europe“ yra diagnostikos sistema, siekianti nustatyti besimokančiųjų asmeninius gabumus ir karjeros kryptį. T4E programa yra visiems prieinama ir joje pateikiami įvairūs metodologinių priemonių šaltiniai: žaidimai, pratimai, edukaciniai filmai, užduotys ir specialiai sukurta programinė įranga. Programinė įranga sukuria tam tikrų profesijų pasiūlymus, kurie yra labiausiai tinkami asmeniui ir kur jiems seksis geriausiai.

llp_logo.png

MONEY MASTER

2011 - 2013 m. 

Šiuo projektu siekiama ugdyti jaunuolių finansinio raštingumo lygį, tam, kad kuo anksčiau jie mokėtų ir gebėtų planuoti savo finansus. Svarbiausias projekto produktas – kompiuterinis žaidimas. Juo bus siekiama įtraukti žaidėjus į imitacinę aplinką, čia jiems bus suteiktos pagrindinės finansinės srities žinios ir žaidėjai bus priversti priimti įvairius finansinių išteklių naudojimosi sprendimus. 

1003276_293694144107292_648522086_n.png

Santykių poveikis (Daphne IOR)

2012 - 2014 m.

Pagrindinis Daphne IOR projekto tikslas - padidinti informacijos  sklaidos apimtis apie teisingo elgesio socialiniuose tinkluose principus ir taisykles naudojantis gerąja Europos Sąjungos šalių patirtimi. Tikslui pasiekti bus sukurti šie  projekto produktai:

•  Animacinis filmukas apie socialiniuose tinkluose tykančius pavojus;

•  27 (visose Europos Sąjungos šalyse) animuoti socialinių tinklų profiliai, kuriuose nuolat talpinama medžiaga apie atsakingą tikslinės projekto grupės  elgesį internete.

unnamed.jpg

My Social Responsibility

2012 - 2014 m.

Projekto tikslas – skatinti lygiaverčių metodų praktinį panaudojimą ir socialinę, žmonių su negaliomis, integraciją, įgyvendinant Universalaus dizaino principus bei vystant naujas socialines paslaugas.

Projektas apima tyrimines, mokomąsias, aplinkos pritaikymo, naujas socialines paslaugas, vystančias apsikeitimą patirtimi, informacijos sklaidą, taip pat esamos socialinių paslaugų padėties kokybę bei prieinamumo gerinimo veiklas.

llp_logo.png

MOJO

2012 - 2014 m.

Projekto tikslas – perkelti MOJO procesą ir metodologiją kitoms ES šalims, išbandyti ir įtvirtinti programą naujoje aplinkoje.

 

Projekto uždaviniai:

- Perkelti Jungtinėje Karalystėje naudojamą novatorišką įdarbinimo paramos praktiką kitose ES šalyse.

- Sudominti ir įtraukti į MOJO procesą 20 ilgalaikių bedarbių iš šešių projekte dalyvaujančių Europos Sąjungos regionų.

llp_logo.png

Mokymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjams (Travors 2)

2011 - 2013 m.

Projekto tikslas – tarptautiniam bendradarbiavimui sutelkti tris ES trečiųjų pasaulio šalių organizacijas, dirbančias psichikos sveikatos srityje, siekiant maksimaliai pagerinti šiose organizacijose dirbančių specialistų žinias. 

llp_logo.png

Mokymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjams (Travors 2)

2011 - 2013 m.

Projekto tikslas – perduoti novatoriškas ir lanksčias mokymų (kvalifikacijos tobulinimo) galimybes Europos profesinės reabilitacijos sektoriuje dirbantiems paslaugų teikėjams.

llp_logo.png

HOME ECONOMY

2011 - 2013 m.

Pagrindinis projekto tikslas – išmokyti projekto tikslines grupes tvarkyti ir planuoti namų ūkio biudžeto išlaidas, siekiant užtikrinti tvirtą ir vientisą šeimos finansinę gerovę.

bottom of page